Sadržaj:
1. Karakteristike neplaćenog odsustva
2. Zahtev zaposlenog / rešenje poslodavca
3. Razlozi neplaćenog odsustva
4. Mirovanje radnog odnosa
5. Povratak zaposlenog na rad

Neplaćeno odsustvo predstavlja zakonsku mogućnost odsustvovanja sa rada najčešće iz privatnih razloga. Neplaćeno odsustvo je drugi vid odsustvovanja zaposlenog sa posla, pored plaćenog odsustva

Za razliku od plaćenog odsustva gde zakon taksativno navodi slučajeve kada dolazi do ove vrste odsustva, kod neplaćenog odsustva nisu navedeni razlozi za odsustvo, već od volje poslodavca zavisi da li će odobriti ili ne neplaćeno odsustvo zaposlenom, osim kada je reč o pravu jednog roditelja, usvojioca, hranitelja, odnosno staratelja da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života.

Zakon o radu reguliše ovaj institut radnog prava članom 78. koji glasi:

,,Poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez nadoknade zarade (neplaćeno odsustvo).

Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drugačije određeno.”

Navedeni član ima dve odredbe od kojih se prva odnosi na mogućnost odobravanja neplaćenog odsustva, a druga na stanje radnog odnosa za vreme tog odsustva.

Karakteristike neplaćenog odsustva

Neplaćeno odsustvo odlikuju sledeće karatkeristike:

1. neplaćeno odustvo je odsustvo bez prava na nadoknadu zarade;

2. postojanje pismenog zahteva zaposlenog za odobravanje neplaćenog odsustva;

3. poslodavac ima diskreciono pravo da rešenjem odluči da li će odobriti neplaćeno odsustvo zaposlenom ili ne;

4. zakonom nije određena dužina trajanja neplaćenog odsustvovanja;

5. za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa (ako za pojedina prava i obavezee, zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drugačije određeno;

6. zaposleni se odjavljuje sa osuguranja datumom početka korišćenja neplaćenog odsustva i ne teče mu staž osiguranja za vreme trajanja neplaćenog odsustva;

7. staž osiguranja nastavlja da teče po povratku zaposlenog na rad.

Zahtev zaposlenog / rešenje poslodavca

Zaposlenom može biti odobreno neplaćeno odsustvo na osnovu zahteva koji podnosi svom poslodavcu, u kome navodi razlog odsustvovanja, kao i dužinu trajanja odsustva. Poslodavac rešenjem može odobriti zahtev uz naznačenje datuma kada je zaposleni dužan da se vrati na rad. Poslodavac je u obavezi da u roku od tri dana od dana donošenja rešenja o odobravanju odsustva, odjavi zaposlenog sa osiguranja u bazi CROSO. Odjava se vrši za period na koji je odsustvovanje odobreno.

Naša aplikacija ,,Jurist Biro”, pored mnogobrojnih modela akata koji su uvek u skladu sa zakonom, sadrži i šablon Zahteva zaposlenog za neplaćeno odsustvo, kao i Rešenja poslodavca kojim odlučuje o podnetom zahtevu, koje putem naše alikacije ,,Jurist Biro” možete izraditi na brz, jednostavan i pravno siguran način. (kontaktirajte nas ovde).

Razlozi neplaćenog odsustva

Razlozi odsustvovanja nisu zakonom određeni, osim u jednom napred pomenutom slučaju, ali mogu biti određeni opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) i ugovorom o radu. Praksa govori da se neplaćeno odsustva najčešće odobrava iz sledećih razloga: stručnog usavršavanja, lečenja u inostranstvu zaposlenog ili člana njegove uže porodice, turističkih putovanja, učešća na sportskim takmičenjima, priredbama, nege bolesnog člana uže porodice, smrti daljih srodnika i drugih bliskih lica itd.

Zakon o radu osim toga što ne propisuje situacije u kojima se može odobriti neplaćeno odsustvo, takođe ne određuje ni dužinu trajanja neplaćenog odsustva, shodno tome ono se može odrediti prema potrebi zaposlenog, kao i prema potrebama organizacije i procesa rada kod poslodavca. Dužina trajanja se može odrediti opštim aktom ili ugovorom o radu.

S obzirom da je reč o pravu koje je priznato zakonom, neplaćeno odsustvo može biti odobreno i kad opštim aktom nisu određeni slučajevi  i trajanje ovog odustva. Trajanje neplaćenog odsustva u praksi može iznositi nekoliko dana, mecesi ili čak i godina.

Jedini slučaj neplaćenog odsustva utvrđen je članom 100. Zakona o  radu, koji se odnosi na neplaćeno odsustvo jednog od roditelja, usvojioca, hranitelja, odnosno staratelja dok dete ne navrši tri godine života.

Mirovanje radnog odnosa

Zakon o radu u članu 78. stavu 2. propisuje da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom nije drugačije određeno.

Shodno tome, poslodavac nije dužan da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenog koji je na neplaćenom odsustvu.

Pojedina prava i obaveze zaposlenog mogu biti aktivna i za vreme mirovanja radnog odnosa, ako je to predviđeno (posebnim) zakonom, opštim aktom (kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju, na primer, određeno je da zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj ili staratelj ima pravo na zdravstvenu zaštitu dok dete ne navrši tri godine života i dok mu radni odnos miruje. Dakle, ovim licima poslodavac je dužan da uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Dok se doprinosi za PIO i za slučaj nezaposlenosti ne obračunavaju i ne plaćaju.

Povratak zaposlenog na rad

Po proteku vremena na koje je neplaćeno odsustvo odobreno zaposleni je dužan da se vrati na rad i aktivira svoj radni odnos. Datum povratka na rad određen je rešenjem poslodavca kojim je neplaćeno odsustvo odobreno. Po povratku zaposlenog na rad poslodavac je u obavezi da u roku od tri dana izvrši prijavu zaposlenog na osiguranje.

Ako se zaposleni ne vrati na rad u roku koji je utvrđen u rešenju, poslodavac ima mogućnost da mu otkaže ugovor o radu ili preduzme druge odgovarajuće mere.

Za sva pitanja ili detaljnija objašnjenja u vezi ove teme, možete nas kontaktirati ovde.

Takođe, želimo da vam preporučimo i naše softversko rešenje- 𝐉𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐁𝐢𝐫𝐨, koje pruža apsolutnu pravnu sigurnost, automatizovanu izradu svih akata iz radnog odnosa, sve kadrovske evidencije na jednom mestu, kalkulaciju odsustva i još mnogo toga! Ukoliko ste zainteresovani, možete nas kontaktirati ovde.

Probni period korišćenja programa bez naknade je 30 dana.

Link za registraciju: www.juristbiro.com

Zapratite nas na društvenim mrežama i budite blagovremeno obavešteni o svim zakonskim promenama koje dotiču privredne subjekte!

* Facebook – Jurist Soft

* Instagram – Jurist Soft

Srdačan pozdrav iz Jurist Soft tima!

Napomena: Informacije u okviru tekstova u sekciji „Jurist Info“ isključivo su stavovi autora, sa svrhom opšteg informisanja čitaoca. Tekstovi naših autora nemaju za cilj pružanje pravnih saveta! U slučaju da preduzmete određene pravne radnje vodeći se informacijama iznetim u našim tekstovima, kompanija Jurist Soft DOO neće snositi bilo kakvu odgovornost! Predlažemo da se, pre preduzimanja bilo kakvih pravnih radnji, konsultujete sa zakonom ovlašćenim licima za davanje pravnih saveta i usluga.

Prethodni postOpšti akti poslodavca za sigurno poslovanje
Sledeći postPlaćeno odsustvo